RESMİ İLANDIR - 4 GRUP LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

RESMİ İLANLAR 02.07.2024 - 00:00 2043 kez okundu.
 

RESMİ İLANDIR - 4 GRUP LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI

EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ- SİİRT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
4 GRUP LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: İKN: 2024/841014  1-İdarenin a) Adı: EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ- SİİRT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI b) Adresi: Yenimahalle GüresCad.Termol Mevkii KYK bitişiği Merkez / Siirt 56100 MERKEZ SİİRT MERKEZ/SİİRT c) Telefon ve faks numarası: 4842231021 - 4842246533 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-İhale konusu mal alımın a) Adı: 4 GRUP LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı:4 GRUP LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR SARF DEPO BÖLÜMÜ ç) Süresi/teslim tarihi: HASTANEMİZ LABRATUVAR TIBBİ SARF MALZEMESİNİN TESLİMAT PROGRAMI SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK OLUP, MALZEMELER PEYDERPEY VE HASTANEMİZCE FAX-E MAİL-E- TEBLİGAT V.B. SİPARİŞ YOLUYLA BİLDİRİLECEK, YÜKLENİCİLER BİLDİRİM TEBLİĞİNE İSTİNADEN, SİPARİŞLERİ 10 GÜN İÇERİSİNDE HASTANEMİZ TIBBİ SARF AMBARINA TESLİM EDECEKLERDİR. TESLİMAT EN FAZLA 4 PARTİDE BİTİRİLECEKTİR d) İşe başlama tarihi: Sözleşmeye müteakip 1 iş günü 3-İhalenin a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 17.07.2024 - 10:30 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): SİİRT EĞİTİM VE ARAŞİTIRMA HASTANESİ BAŞTABİPLİGİ KONFERANS SALONU 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler: TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tanalınır. 4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler: DİSTRİBİTÖRLÜK / YETKİLİ SATICILIK Kalite Belgesi Kapsam Dışı Belgesi TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ ÜTS KAYDI 4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler: YERLİ MALI 4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: Katalog Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar 4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: EUCAST/CLSI 4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 15. Diğer hususlar: Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ- SİİRT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
4 GRUP LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN: 2024/841014 
1-İdarenin
a) Adı: EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ- SİİRT SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi: Yenimahalle GüresCad.Termol Mevkii KYK bitişiği Merkez / Siirt 56100 MERKEZ SİİRT MERKEZ/SİİRT
c) Telefon ve faks numarası: 4842231021 - 4842246533
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: 4 GRUP LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı:4 GRUP LABORATUVAR SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ LABORATUVAR SARF DEPO BÖLÜMÜ
ç) Süresi/teslim tarihi: HASTANEMİZ LABRATUVAR TIBBİ SARF MALZEMESİNİN TESLİMAT PROGRAMI SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAK OLUP, MALZEMELER PEYDERPEY VE HASTANEMİZCE FAX-E MAİL-E- TEBLİGAT V.B. SİPARİŞ YOLUYLA BİLDİRİLECEK, YÜKLENİCİLER BİLDİRİM TEBLİĞİNE İSTİNADEN, SİPARİŞLERİ 10 GÜN İÇERİSİNDE HASTANEMİZ TIBBİ SARF AMBARINA TESLİM EDECEKLERDİR. TESLİMAT EN FAZLA 4 PARTİDE BİTİRİLECEKTİR
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmeye müteakip 1 iş günü
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 17.07.2024 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): SİİRT EĞİTİM VE ARAŞİTIRMA HASTANESİ BAŞTABİPLİGİ KONFERANS SALONU
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
TIBBİ CİHAZ SATIŞ MERKEZİ YETKİ BELGESİ
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tanalınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
DİSTRİBİTÖRLÜK / YETKİLİ SATICILIK
Kalite Belgesi
Kapsam Dışı Belgesi
TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ
ÜTS KAYDI
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
YERLİ MALI
4.3.2. Tedarik edilecek malların katalogları, broşürleri, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Katalog
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
EUCAST/CLSI
4.3.4. Numune sunulması istenmektedir.5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve kurtalangazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.